ถ้าให้เรียงลำดับประเทศที่น่าอยู่มากที่สุด รับรองต้องมีแคนาดาติดอันดับต้นๆ แน่นอน ประเทศที่มีใบเมเปิ้ลอยู่บนธงชาตินี้ตั้งอยู่บนทวีปอเมริกาเหนือมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ 228 ของโลกเพียง 3.4 คนต่อตารางกิโลเมตร (ประเทศไทยประมาณ 125 คนต่อตารางกิโลเมตร) หลงทางทีนึงหากันไม่เจอแน่ๆ ครับ แคนาดาประกอบด้วย 10 รัฐและ 3 เขตปกครอง มีภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการ

       ระบบสวัสดิการของแคนาดาเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ที่คณะเดินทางชาวฝรั่งเศสและอังกฤษข้ามน้ำข้ามทะเลมาสำรวจและตั้งรกรากบนดินแดนแห่งนี้ แคนาดาจึงได้รับอิทธิพลจากทั้งสองชาติ เขตของฝรั่งเศสมีการใช้โบสถ์คาทอลิกให้ความช่วยเหลือ ส่วนเขตของอังกฤษก็ใช้รูปแบบกฎหมายความยากจนและมีสถานสงเคราะห์คนจนตามเมืองใหญ่ แต่บางพื้นที่ก็มีการให้ความช่วยเหลือในรูปชุมชน กลุ่มเพื่อน เพื่อนบ้าน และครอบครัวเป็นแหล่งสวัสดิการหลักเหมือนสังคมไทยสมัยก่อน  

       ต่อมาเมื่อแคนาดาได้ปรับเป็นประเทศอุตสาหกรรม คนจึงได้เริ่มหลั่งไหลเข้ามาในเมืองเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า เงินเดือนกลายเป็นรายได้หลัก ในขณะที่การบรรเทาความยากจนตามรูปแบบของอังกฤษยังคงมีอยู่แต่ก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของการดูถูกดูแคลนต่อผู้รับความช่วยเหลือ  ภายหลังลูกจ้างได้ริเริ่มออกเงินคนละเล็กน้อยเข้ากองทุนพิเศษที่จัดตั้งเพื่อการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานขึ้นมาเป็นครั้งแรกในรัฐออนตาริโอ และเป็นต้นแบบให้กับบางรัฐในกาลต่อมา

       ...ระบบประกันสังคมของไทยก็เริ่มต้นจากกองทุนเงินทดแทนก่อนเหมือนกัน

       จุดเปลี่ยนของความก้าวหน้าที่สำคัญก็คือเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ช่วงปี พ.ศ. 2472 - 2482 (The Great Depression) รวมถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2482 – 2488 ที่เป็นตัวเร่งให้เกิดกระบวนการสร้างสังคมเมืองและปรับเป็นประเทศอุตสาหกรรม ทำให้มีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือกลุ่มคนชรา กลุ่มแม่ม่ายและเด็ก และที่สำคัญคือกลุ่มผู้ตกงานซึ่งเดิมเป็นเพียงปัญหาระดับท้องถิ่นได้กลับกลายเป็นปัญหาระดับชาติไปเสียแล้ว

       ครั้นเมื่อ The Great Depression สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2482 ปีรุ่งขึ้นคือ พ.ศ. 2483 ก็กำเนิดการประกันการว่างงานซึ่งถือเป็นระบบประกันสังคมแห่งชาติครั้งแรกในแคนาดา (แม้จะมีกองทุนเงินทดแทนมาก่อนแต่เป็นการให้ความคุ้มครองอยู่เฉพาะบางรัฐ) ก่อนที่จะมีการพัฒนาประกันด้านสุขภาพ ประกันชราภาพและประกันด้านอื่นๆ ในเวลาต่อมา

       ระบบความมั่นคงทางสังคมในแคนาดาได้พัฒนาจนมาถึงจุดสูงสุดในปี พ.ศ. 2514 ได้ขยายความคุ้มครองจนเรียกได้ว่าถ้วนหน้าและเพิ่มสิทธิประโยชน์สูงมาก โดยเฉพาะการทบทวนกฎหมายประกันการว่างงานซึ่งขณะนั้นถูกมองว่าเป็นพระเอก เพราะมีคนได้รับสิทธิจำนวนมาก

       อย่างไรก็ตาม ไม่นานหลังจากนั้นระบบความมั่นคงทางสังคมได้เข้าสู่ยุคถดถอย เนื่องจากรายจ่ายสูงเกินไป คนที่เดือดร้อนไม่ได้รับสิทธิอย่างเพียงพอ คนเลือกรับเงินสงเคราะห์มากกว่าทำงานเพื่อรับค่าจ้าง และโครงการความมั่นคงทางรายได้บั่นทอนแรงจูงใจในการทำงานและลดการพึ่งตนเอง

       ประกันการว่างงานนี่แหละที่กลายเป็นปัญหาหลักเพราะทำให้แคนาดาต้องเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณ เป็นหนี้ รวมถึงเศรษฐกิจชะงักงัน ไม่เท่านั้น ประกันการว่างงานยังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการทำให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นอีกด้วย จากพระเอกจึงได้กลับกลายเป็นผู้ร้ายไปเสีย

       ...ผมมองว่านี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศอื่นๆ ที่พยายามจะเพิ่มสิทธิประโยชน์มากเกินความพอดี...

       หลังจากนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ การให้สวัสดิการแบบถ้วนหน้าได้ถูกลดระดับลง มีการริเริ่มโครงการความมั่นคงผู้สูงอายุแทนที่โครงการเดิมที่สุดแสนจะใจกว้าง และที่น่าสนใจก็คือ ดินแดนต้นกำเนิดชื่อหมีพูห์นี้ได้เปลี่ยนชื่อ “ประกันการว่างงาน” และแทนที่ด้วย “ประกันการจ้างงาน”  โดยคนที่รับสิทธิประโยชน์จากประกันการจ้างงานนี้ จะถูกหักสิทธิประโยชน์ลงหากมารับบ่อย

       ...เข้าท่าดีนะครับ ผมก็อยากให้ประเทศไทยใช้ว่าประกันการจ้างงานบ้างเพราะฟังดูเป็นบวกดี

       ปัจจุบันแคนาดามีระบบความมั่นคงทางสังคมที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแต่ละรัฐรับผิดชอบในการวางแผน บริหารจัดการ และให้บริการร่วมกัน โดยระบบประกันสังคมจะครอบคลุมกรณีบำนาญชราภาพ ผู้พิการ และผู้อยู่ในอุปการะ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร รวมถึงประกันการจ้างงาน ส่วนสวัสดิการอื่นๆ มาจากภาษีครับ

       สิทธิประโยชน์น่าสนใจมาก ระบบที่สำคัญคือการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บำนาญถ้วนหน้าซึ่งรัฐให้กับประชาชนทุกคนที่อายุ 65 ปีและอาศัยอยู่ในแคนาดาตั้งแต่อายุ 18 ปีเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ และไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานก็มีสิทธิได้รับโดยอัตราบำนาญจะปรับตามดัชนีราคาผู้บริโภค และอีกส่วนคือบำนาญที่สัมพันธ์กับรายได้ ระบบนี้ใช้วิธีการประกันสังคมที่ลูกจ้าง นายจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องจ่ายเงินสมทบจึงจะมีสิทธิได้รับบำนาญ แต่ได้บำนาญแค่อัตรา 25% เท่านั้น

       สำหรับระบบประกันสังคมนอกเหนือจากที่ต้องจ่ายเพื่อกรณีชราภาพข้างต้นแล้ว ก็ยังคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ว่างงาน อัตราประโยชน์ทดแทนที่ได้รับส่วนใหญ่จะประมาณ 55% ของรายได้เฉลี่ย 26 สัปดาห์สุดท้าย และหากเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือผู้มีรายได้ปานกลางแต่มีบุตรก็จะได้รับเงินสนับสนุนครอบครัวเพิ่มเติมอีกต่อหนึ่ง

       นอกจากนี้ ยังมีความคุ้มครองอื่นๆ ที่รัฐบาลรับผิดชอบแต่ผู้เดียวเหมือนได้เปล่า เช่น เงินดูแลบุตรที่จ่ายให้แก่ครอบครัวที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์อย่างถ้วนหน้าด้วย

       กระนั้น ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบ 6.68% นายจ้างจ่าย 8.37% เพื่อสิทธิประโยชน์ข้างต้น หากเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระจ่าย 9.9% แต่ไม่มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ส่วนภาษีนั้นไม่ต้องห่วงครับเพราะต้องจ่ายให้ทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแต่ละรัฐซึ่งอัตราจะไม่เท่ากัน แต่ขั้นต่ำรวมกันทั้ง 2 ส่วนประมาณ 20% แล้วยังบวกค่านั่นค่านี่เพิ่มอีกตามระดับรายได้

       ...ปกติอากาศก็หนาวอยู่แล้ว พอเงินเดือนออกยิ่งรู้สึกหนาวขึ้นไปอีกเพราะถูกหักเงินไปร่วม 30%

       ไม่เพียงคุ้มครองในประเทศเท่านั้นแต่แคนาดายังโกอินเตอร์ครับ มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ชาวแคนาดาที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าวจะไม่เสียสิทธิที่พึงได้รับจากแคนาดา ในขณะเดียวกับประชาชนจากประเทศที่มีข้อตกลงกับแคนาดาก็จะไม่เสียสิทธิการรับสิทธิประโยชน์จากประเทศของตนเช่นกัน

       ...แต่ว่า 1 ใน 50 ประเทศนั้น ไม่มีประเทศไทย อดใจรอก่อนแล้วกันนะครับ

       ผมเขียนประกันสังคมในต่างแดนมาถึงตอนที่ 10 แล้ว แว่วมาว่าวารสารประกันสังคมจะเปลี่ยนจากรายสองเดือนมาเป็นรายเดือน งานนี้คงหัวฟูขึ้นอีกแน่นอนครับ ผมเริ่มจะนึกประเทศไม่ออกแล้ว หากใครต้องการทราบระบบประกันสังคมของประเทศใดหรือสงสัยประเด็นใดก็บอกกันได้ครับทางอีเมล์ หรือจะไปโพสต์ความเห็นไว้ในบล็อกของผมก็ได้ สำหรับฉบับนี้ สวัสดีครับ
 
หมายเหตุ: ตีพิมพ์ในวารสารประกันสังคม ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2554

Comment

Comment:

Tweet

Thank you a lot for sharing this with all people.

#543 By chaussure ugg (202.105.61.227) on 2013-11-04 05:01

You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply couldnt locate it. What a great website.

#542 By Kimberly (111.243.249.163, 122.144.130.11) on 2013-10-27 00:32

Cnx5DH Awesome blog article.Thanks Again. Fantastic.

#541 By bBSsclNIkGIZw (46.161.41.184) on 2013-10-26 12:40

wDQb6G A round of applause for your article post.Really looking forward to read more.

#540 By DlrSRWRmFKI (46.161.41.184) on 2013-10-26 06:42

OtKPIG This is one awesome blog post.Much thanks again. Great.

#539 By InfGFpBd (46.161.41.184) on 2013-10-26 04:05

LoNHqA Great blog.Thanks Again. Want more.

#538 By XStPymrFiCxwmQBaN (46.161.41.184) on 2013-10-26 01:53

Heya i am for the primary time here. I found this board and I find It really helpful & it helped me out much. I hope to provide something again and aid others like you aided me.

#537 By Lucy (111.243.216.188, 190.207.7.192) on 2013-10-26 01:01

6Zqlw5 I think this is a real great article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

#536 By YEnZNRoGtGb (46.161.41.184) on 2013-10-24 14:18

I appreciate you sharing this article post.Really looking forward to read more. Awesome.

#535 By ugg france pas cher (14.121.28.138) on 2013-10-20 18:40

Really appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

#534 By ugg rose enfant (14.121.28.138) on 2013-10-20 16:04

I am so grateful for your post.Thanks Again.

#533 By ugg rose fushia (14.121.28.138) on 2013-10-20 10:47

index.php?/topic/

#532 By louis vuitton keepall prix (14.150.73.132) on 2013-09-30 16:08

YaBB.

#531 By dfb trikot 2010 (14.150.73.230) on 2013-09-27 06:45

index.php?action=vthread&forum=*&topic=*

#530 By psg trikot billig (202.105.62.88) on 2013-09-24 11:00

index.php?threads/

#529 By sac burberry collection 2008 (202.105.90.18) on 2013-09-14 08:42

community/viewTopic/

#528 By maillot manchester city manche longue (202.103.132.158) on 2013-09-13 10:15

ForumMemberProfile/show/

#527 By sac hermès (202.103.132.158) on 2013-09-13 09:29

index/topic/id/

#526 By tienda camisetas futbol outlet (202.105.60.226) on 2013-09-12 23:28

Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thanks for your time!

#525 By fc bayern trikot 2011 (202.105.62.186) on 2013-09-08 18:29

I do agree with all the ideas you have presented in your post. Thanks for the post.

#524 By maillot portugal enfant (202.105.62.186) on 2013-09-08 16:42

QwKvZi Wow, great article post. Will read on...

#523 By dPsmjoaZnVls (192.162.19.11) on 2013-09-06 00:59

/forum/user/

#522 By acheter chanel (219.136.101.204) on 2013-09-04 16:04

MNsXcx Im thankful for the blog post. Fantastic.

#521 By jUksuJrI (193.105.210.170) on 2013-09-04 11:04

tools.php?event=profile&pname=

#520 By maillot Lyon (202.103.133.104) on 2013-08-29 17:08

Thanks-a-mundo for the blog.Really thank you! Will read on

#519 By maillot mexique foot (219.136.102.70) on 2013-08-28 23:01

I would like this!!!

#518 By sac louis vuitton (219.136.102.70) on 2013-08-28 03:23

threads/newreply.php?p=

#517 By vêtement maillot mexique (202.105.61.29) on 2013-08-27 00:58

sin, ciallaíonn sé go bhfuil ceann rathúil.

#516 By Furla Purse (218.201.87.214) on 2013-08-26 02:54

Great, thanks for sharing this blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

#515 By maillot dortmund fifa 13 (202.105.60.107) on 2013-08-25 01:03

topic.php?forum=

#514 By maillot manchester united 2013 exterieur (183.5.141.243) on 2013-08-24 05:50

maith le Fleasc gaolmhar leis an dath, de réir mar a cóta caitheamh toitíní píopaithe a bheith ar an dúshraith a bhaineann lena tuxedo am

#513 By prada outlet italia (110.84.171.69) on 2013-08-23 11:54

/forum/user/

#512 By maillot portugal euro 2013 (113.119.53.185) on 2013-08-22 22:36

id a fháil 5% i bhfad níos mó bhíonn chomh maith le deis a fháil méine breise. B'fhéidir an iniúchadh iarbhír d'fhéadfadh fearr nó fiú

#511 By Gucci Outlet Shopping Online (59.61.134.177) on 2013-08-22 22:21

showthread.php?p=

#510 By maillot football (14.150.72.155) on 2013-08-18 05:08

Many thanks a whole lot for sharing! I will definitely be back.

#509 By maillot Lyon (202.105.63.216) on 2013-08-17 04:22

great blog! the information you provide is quiet helpful, why i was not able to find it earlier. anyways i’ve subscribed to your feeds, keep the good work up.

#508 By http://maillotacmilan.wehaay.com/ (183.5.141.39) on 2013-08-16 15:32

Through their haNds. The slim flow associated with bloodstream had been operating lower in the center associated with Shanthan's temple, borsa Gucci http://guccioutletufficialeonsale.tumblr.com

#507 By http://guccioutletufficialeonsale.tumblr.com (117.25.121.241) on 2013-08-14 03:44

great blog! the information you provide is quiet helpful, why i was not able to find it earlier. anyways i’ve subscribed to your feeds, keep the good work up.

#506 By http://www.sixsigmadss.com/ (183.5.140.64) on 2013-08-04 01:25

?board=*

#505 By http://maillotallemagne.wehaay.com (113.119.53.140) on 2013-08-03 05:14

My personal funcTion had been carried out. Put aside, on it's own having a ale as well as aching ft, juicy couture outlet online http://juicy-1997.tumblr.com

#504 By http://juicy-1997.tumblr.com (110.84.171.227) on 2013-08-01 20:16

Forum/post.php?tid=

#503 By http://maillotsuede.1to1elite.com/ (113.119.55.235) on 2013-08-01 13:08

post.php?action=reply

#502 By http://maillotusa.1to1elite.com/ (113.119.55.235) on 2013-07-31 23:37

index.php?act=post

#501 By http://maillotcolombie.1to1elite.com (116.21.64.219) on 2013-07-27 05:39

Great, thanks for sharing this blog.Really looking forward to read more. Will read on...

#500 By VBPmgfQtytssZ (178.168.64.194) on 2013-07-25 21:58

I am really thankful to the owner of this site who has shared this wonderful post at at this place.

#499 By http://www.link898.com/ (219.136.100.117) on 2013-07-25 05:01

I am so grateful for your post.Thanks Again.

#498 By http://www.link898.com/ (219.136.100.117) on 2013-07-25 02:31

Very neat post.Thanks Again. Much obliged.

#497 By TOzNNQEvpAqfecwsJQ (178.168.64.194) on 2013-07-24 19:35

もフォースクエア、Booyah、Yelp のような適用する機能 <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#496 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-24 01:18

story.php?title=

#495 By http://maillotespagne.ethicalbase.com (202.103.132.72) on 2013-07-20 18:22

/forum/topic

#494 By ray ban aviator (113.119.53.1) on 2013-07-15 03:39